Conferència i jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Bon dia!

Per a difondre els resultats de l’excavació arqueològica, i la consolidació de les restes aparegudes, realitzada recentment a la vila medieval de Castalla (mes informació ací); la Regidoria i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organitzat una sèrie d’activitats.

La primera d’elles tindrà lloc el pròxim divendres 24 de març, a les 20:15 hores, a la sala polivalent 1 de la Casa de Cultura. Aquesta consistirà en una conferència a càrrec de Juan Antonio Mira Rico i José Ramón Ortega Pérez, codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicaran el treball realitzat l’any 2016 i les perspectives de futur que presenta la vila medieval.

 

Dos dies després, el 26 de març, es realitzarà una jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castalla en la qual, a més de visitar el castell, es podran vore els resultats de la intervenció realitzada a la vila. Aquesta activitat, en la que col·laborarà la Tourist Info Castalla, serà gratuïta encara que per a poder assistir s’ha de reservar plaça –al cartell hi ha més informació.

Vos esperem!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Conferencia y jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

 

¡Buenos días!

Para difundir los resultados de la excavación arqueológica, y la consolidación de los restos aparecidos, realizada recientemente en la villa medieval de Castalla (más información aquí); la Concejalía y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organizado una serie de actividades.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo viernes 24 de marzo, a las 20:15 horas, en la sala polivalente 1 de la Casa de Cultura. Esta consistirá en una conferencia a cargo de Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez, codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicarán el trabajo realizado en 2016 y las perspectivas de futuro que presenta la villa medieval.

Dos días después, el 26 de marzo, se realizará una jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castalla en la que, además de visitar el castillo, se podrán ver los resultados de la intervención realizada en la villa. Esta actividad, en la que colaborarán los compañeros de la Tourist Info Castalla, será gratuita aunque para poder asistir hay que reservar plaza –en el cartel hay más información.

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Descobert gran part del sistema de canalització d’aigües de l’aljub de la vila

Bon dia!

Com es va informar en el post anterior (més informació ací) des de fa unes setmanes es treballa a la part de la vila medieval situada al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concret, a la zona de l’aljub on ja s’ha actuat en anys anteriors (més informació ací).

Com en altres ocasions, les troballes no s’han fet esperar. En poc temps s’ha descobert un sistema de canals tallats en la roca, escalonats en el seu interior –per a evitar que l’aigua baixara a una velocitat excessiva– i, amb una profunditat, en alguns punts, de més de 2 m (làms. 1 i 2). Un sistema, possiblement musulmà (segle XI), que no s’excavarà totalment aquesta campanya, perquè arranca des de la part alta del turó i és molt extens. En aquest sentit, l’excavació del mur situat prop de la creu del Calvari, ha confirmat que es tracta d’una estructura hidràulica, en concret d’altra canalització d’aigua (làms. 3 i 4) que la portaria fins un depòsit, situat als seus peus i excavat en el subsòl, que ara no és visible. A més, la part superior d’aquesta estructura també serviria, possiblement, de rampa d’accés a la zona alta de la vila i el castell. A partir de les pròximes setmanes es duran a terme els últims treballs de consolidació i adequació, amb morters protectors, graves de colors per a identificar l’adscripció cronològica i cultural de les restes constructives documentades, i la plantació de vegetació autòctona.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Làmines 1 i 2. Vista i detall de la canalització d’aigües // Láminas 1 y 2. Vista y detalle de la canalización de aguas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

04
Làmines 3 i 4. Vista frontal i superior de l’estructura hidràulica i plataforma d’accès al nivell superior de la vila i el castell // Láminas 3 y 4. Vista frontal y superior de la estructura hidráulica y plataforma de acceso al nivel superior de la villa y el castillo.

D’altra banda, a la mateixa  zona de l’aljub, també, s’ha desmuntat una penya amb moltes clivelles i risc de caure (làms. 5 i 6). Eliminat el perill que representava, ara s’excavarà la seua base per a confirmar o descartar l’existència d’estructures arqueològiques.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Làmines 5 i 6. Enderrocament de la penya // Láminas 5 y 6. Derrumbe de la peña.

Seguiu atentes i atents!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Descubierto gran parte del sistema de canalización de aguas del aljibe de la villa

¡Buenos días!

Como se informó en el post anterior (más información aquí) desde hace unas semanas se trabaja en la parte de la villa medieval situada en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concreto, en la zona del aljibe donde ya se ha actuado en años anteriores (más información aquí).

Como en otras ocasiones, los hallazgos no se han hecho esperar. En poco tiempo se ha descubierto un sistema de canales tallados en la roca, escalonados en su interior –para evitar que el agua bajara a una velocidad excesiva– y, con una profundidad, en algunos puntos, de más de 2 m (ver láms. 1 y 2). Un sistema, posiblemente musulmán (siglo XI), que no se excavará totalmente esta campaña, porque arranca desde la parte alta del cerro y es muy extenso. En este sentido, la excavación del muro situado cerca de la cruz del Calvario, ha confirmado que se trata de una estructura hidráulica, en concreto de otra canalización de agua (ver láms. 3 y 4) que la llevaría hasta un depósito, situado a sus pies y excavado en el subsuelo, que ahora no es visible. Además, la parte superior de esta estructura también serviría, posiblemente, de rampa de acceso a la zona alta de la villa y el castillo. A partir de las próximas semanas se llevarán a cabo los últimos trabajos de consolidación y adecuación, con morteros protectores, gravas de colores para identificar la adscripción cronológica y cultural de los restos constructivos documentadas, y la plantación de vegetación autóctona.

Por otra parte, en la misma zona del aljibe, también, se ha desmontado una peña con muchas grietas y riesgo de caer (ver láms. 5 y 6). Eliminado el peligro que representaba, ahora se excavará su base para confirmar o descartar la existencia de estructuras arqueológicas.

¡Seguid atentas y atentos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Investigació, conservació i difusió van de la mà

Bon dia!

La passada setmana va començar una nova fase de treballs a la vila medieval situada al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concret, a la zona de l’aljub on ja s’ha actuat en anys anteriors (més informació ací).

En aquesta ocasió, es realitza un doble treball. D’una banda, es continua amb l’excavació arqueològica de les estructures aparegudes l’any passat, cas del canal d’aigua musulmà utilitzat per canalitzar i transportar fins l’aljub l’aigua de pluja (làms. 1 i 2). Enguany també s’excavarà la part superior de la possible estructura hidràulica, i de trànsit, localitzada abans d’arribar a la creu del Calvari (làm. 3). Aquesta intervenció s’executa en una superfície d’uns 100 m2 i té com objectiu aprofundir en el coneixement arquitectònic i urbanístic d’aquesta part de la vila. A més, també, inclourà la consolidació i adequació, amb grava de colors per a identificar la seua adscripció cronològica i cultural, de les restes constructives que puguen documentar-se.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmines 1 i 2. Excavació sobre el canal d'aigua // Láminas 1 y 2. Excavación arqueológica sobre el canal de agua.
Làmines 1 i 2. Excavació sobre el canal d’aigua // Láminas 1 y 2. Excavación arqueológica sobre el canal de agua.
Làmina 3. Possible estructura hidraúlica i de trànsit // Lámina 3. Possible estructura hidraúlica i de trànsit.
Làmina 3. Possible estructura hidràulica i de trànsit // Lámina 3. Posible estructura hidráulica y de tránsito.

D’altra banda, a la mateixa  zona de l’aljub, també, es desmunta una penya amb moltes clivelles i perill de caure (làms. 4 i 5). Amb aquesta acció es busca, sobre tot, eliminar el perill que representa la roca i, per extensió, millorar l’estat de conservació del conjunt patrimonial.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmines 4 i 5. Desmont de la penya clivellada // Láminas 4 i 5. Desmonte de la peña agrietada.
Làmines 4 i 5. Desmont de la penya clivellada // Láminas 4 y 5. Desmonte de la peña agrietada.

És una campanya acabada de començar però que, segur, serà tant positiva com les d’anys anteriors. Seguiu atentes i atents!

Per últim, totes aquests treballs, així com els realitzats a la plaça de l’Ermita de la Sang (més informació ací) o l’any passat a l’estructura annexa a l’aljub (més informació ací), es donaran a conèixer el pròxim divendres a les V Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana a València. Un encontre per a que el món científic i tècnic conega el nostre patrimoni cultural.

15350567_1626868664005982_2162768607487135633_n

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Investigación, conservación y difusión van de la mano

 

¡Buenos días!

 La pasada semana comenzó una nueva fase de trabajos en la villa medieval situada en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concreto, en la zona del aljibe donde ya se ha actuado en años anteriores (más información aquí).

En esta ocasión, se realiza un doble trabajo. Por un lado, se continúa con la excavación arqueológica de las estructuras aparecidas el año pasado, caso del canal de agua musulmán utilizado para canalizar y transportar hasta el aljibe el agua de lluvia (ver láms. 1 y 2). Este año también se excavará la parte superior de la posible estructura hidráulica, y de tráfico, localizada antes de llegar a la cruz del Calvario (ver lám. 3). Esta intervención se ejecuta en una superficie de unos 100 m2 y tiene como objetivo profundizar en el conocimiento arquitectónico y urbanístico de esta parte de la ciudad. Además, también incluirá la consolidación y adecuación, con grava de colores para identificar su adscripción cronológica y cultural, de los restos constructivos que puedan documentarse.

Por otra parte, en la misma zona del aljibe, también, se desmonta una peña con muchas grietas y peligro de caer (ver láms. 4 y 5). Con esta acción se busca, sobre todo, eliminar el peligro que representa la roca y, por extensión, mejorar el estado de conservación del conjunto patrimonial.

Es una campaña recién empezar pero que, seguro, será tanto positiva como las de años anteriores. ¡Seguid atentas y atentos!

Por último, todos estos trabajos, así como los realizados en la plaza de la Ermita de la Sang (más información aquí) o el año pasado en la estructura anexa del aljibe (más información aquí), se darán a conocer el próximo viernes en las V Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana en Valencia. Un encuentro para que el mundo científico y técnico conozca nuestro patrimonio cultural.

15350567_1626868664005982_2162768607487135633_n

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

Visita de la subdirectora de l’Institut de Investigació, Conservació i Restauració de la Generalitat Valenciana a l’Arxiu Municipal de Castalla

Bon dia!

Comença l’últim mes de l’any i l’Arxiu Municipal de Castalla torna a ser el protagonista. En concret, la seua secció històrica situada a la casa de la família Rico.

El passat 17 de novembre, Gemma Maria Contreras Zamorano, subdirectora de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana va visitar l’arxiu per a conèixer els 5 incunables –llibres impresos entre la invenció de la impremta i principis del segle XVI– que allà es custodien, el seu estat de conservació i les condicions de l’arxiu. En concret, es tracta dels següents:

 • Opuscula (Tractatus contra Iudaeos. Expositio canticorumferialium. Expositio cantici “Te Deum Laudamus”. Expositio super cantica evangelica) — Valentiae: Alfonsus Fernandez de Corduba (1484-1485).
 • Opuscula (Tractatus contra Iudaeos. Expositio canticorumferialium. Expositio cantici “Te Deum Laudamus”. Expositio super cantica evangelica) — Valentiae: Alfonsus Fernandez de Corduba (1484-1485).
 • Incipit summa confessionis utilissima : in qua agitur quo se habere debeat confessor erga penitentem in confessionibus audiendis / quam edidit reuerendissimus vir ac in Christo pater dominus frater Antonius archiepiscopus florentinus ordinis fratrum predicatorum. — Venetiis : … Maximi de butricis … (1492).
 • Summa orlandina / Orlandini rudulphini bonontesis viri prestantissimi in summa artis notarie presatio. — Venetiis : impressus p. Simonem paien. alis Beuilaqua  (9 de setembre de 1492).
 • Sermones quadragesimales de legibus eximij sacre theologie / doctoris fratris Leonardi de Utino ordinis fratrus predicatorum incipiunt feliciter. — Lugduni : Johannes Trechsel (5 juny de 1494).
 • Sanctus Thomas de Aquino super quartum librum magistri sententia[rum]. — Venetiis: per Bonetus Locatellus… : impendio Octaviani Scoti (23 de maig de 1497).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gemma Maria Contreras mostra un dels incunables a Maite Gimeno Piña, regidora de patrimoni cultural de l’Ajuntament de Castalla i Toni Bernabeu Bernabeu, alcalde-president de l’Ajuntament de Castalla // Gemma Maria Contreras muestra uno de los incunables a Maite Gimeno Piña, concejala de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Castalla y Toni Bernabeu Bernabeu, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Castalla.

La visita també va servir, a més, per a conèixer el passos a seguir per a la seua restauració. Després d’aconseguir unes condicions òptimes de temperatura i humitat, aquest procés començarà el pròxim any. En el mateix, l’Institut Valencià de Conservació i Restauració es farà càrrec del 50 % del cost econòmic de la intervenció en cadascun dels incunables.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Visita de la subdirectora del Instituto de Investigación, Conservación y Restauración de la Generalitat Valenciana al Arxiu Municipal de Castalla

¡Buenos días!

Comienza el último mes del año y el Axiu Municipal de Castalla vuelve a ser el protagonista. En concreto, su sección histórica situada en la casa de la familia Rico.

El pasado 17 de noviembre, Gemma María Contreras Zamorano, subdirectora de Conservación, Restauración e Investigación de la Generalitat visitó el archivo para conocer los 5 incunables –libros impresos entre la invención de la imprenta y principios del siglo XVI– que allí se custodian, su estado de conservación y las condiciones del archivo. En concreto, se trata de los siguientes:

 • Opuscula (Tractatus contra Iudaeos. Expositio canticorumferialium. Expositio cantici “Te Deum Laudamus”. Expositio super cantica evangelica) — Valentiae: Alfonsus Fernandez de Corduba (1484-1485).
 • Opuscula (Tractatus contra Iudaeos. Expositio canticorumferialium. Expositio cantici “Te Deum Laudamus”. Expositio super cantica evangelica) — Valentiae: Alfonsus Fernandez de Corduba (1484-1485).
 • Incipit summa confessionis utilissima : in qua agitur quo se habere debeat confessor erga penitentem in confessionibus audiendis / quam edidit reuerendissimus vir ac in Christo pater dominus frater Antonius archiepiscopus florentinus ordinis fratrum predicatorum. — Venetiis : … Maximi de butricis … (1492).
 • Summa orlandina / Orlandini rudulphini bonontesis viri prestantissimi in summa artis notarie presatio. — Venetiis : impressus p. Simonem paien. alis Beuilaqua  (9 de septiembre de 1492).
 • Sermones quadragesimales de legibus eximij sacre theologie / doctoris fratris Leonardi de Utino ordinis fratrus predicatorum incipiunt feliciter. — Lugduni : Johannes Trechsel (5 junio de 1494).
 • Sanctus Thomas de Aquino super quartum librum magistri sententia[rum]. — Venetiis: per Bonetus Locatellus… : impendio Octaviani Scoti (23 de mayo de 1497).

La visita también sirvió, además, para conocer los pasos a seguir para restaurarlos. Tras conseguir unas condiciones de temperatura y humedad óptimas, este proceso comenzará el próximo año. En el mismo, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración se hará cargo del 50 % del coste económico de la intervención en cada uno de los incunables.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Nou aspecte del rellotge solar de l’ajuntament

Bon dia!

Fa unes setmanes es va procedir a recuperar el color del rellotge solar que es troba a l’edifici de l’ajuntament. Aquest, creat en 1826, havia perdut el color, pel pas del temps, de les lletres, els números i les línies que el conformen (làm. 1). Per això, era prou habitual, a pesar de la seua grandària, que passés desapercebut.

Làmina 1. Rellotge solar al segle XX. Autor: desconegut // Lámina 1. Reloj solar en el siglo XX. Autor: desconocido.
Làmina 1. Rellotge solar al segle XX. Autor: desconegut // Lámina 1. Reloj solar en el siglo XX. Autor: desconocido.

Per a solucionar aquesta situació, el passat 11 d’octubre el restaurador Manuel Pérez Mateu, membre de l’equip que treballa en la recuperació del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací) i amb una gran experiència en la recuperació del patrimoni cultural; va procedir repintar amb un pigment natural anomenat mangra –varietat de l’ocre roig– el rellotge solar. S’ha optat per a aquest color perquè, després d’una observació detallada, encara quedàvem restes del mateix al rellotge solar. A més, al contrari que les pintures plàstiques, no té cap “efecte secundari” sobre la pedra del rellotge (làms. 2-5).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmines 2-5. Repintat del rellotge solar i resultat final // Láminas 2-5. Repintado del reloj solar y resultado final.
Làmines 2-5. Repintat del rellotge solar i resultat final // Láminas 2-5. Repintado del reloj solar y resultado final.

Aquesta intervenció, en la qual s’ha contat amb la col·laboració de la Regidoria de Manteniment Urbà, és una pas més per recuperar i fer visible el nostre patrimoni cultural.

 

Nuevo aspecto del reloj solar del Ayuntamiento

¡Buenos días!

Hace unas semanas se procedió a recuperar el color del reloj solar que se encuentra en el edificio del ayuntamiento. Éste, creado en 1826, había perdido, por el paso del tiempo, el color de las letras, los números y líneas que lo conforman (ver lám. 1). Por ello, era bastante habitual, a pesar de su tamaño, que pasara desapercibido.

Para solucionar esta situación, el pasado 11 de octubre el restaurador Manuel Pérez Mateo, miembro del equipo que trabaja en la recuperación del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí) y con una gran experiencia en la recuperación del patrimonio cultural; procedió repintar con un pigmento natural llamado almagra –variedad del ocre rojo– el reloj solar. Se ha optado por este color para que, tras una observación detallada, aunque quedábamos restos del mismo en el reloj solar. Además, al contrario que las pinturas plásticas, no tiene ningún “efecto secundario” sobre la piedra del reloj (ver láms. 2-5).

Esta intervención, en la que se ha contado con la colaboración de la Concejalía de Mantenimiento urbano, es un paso más para recuperar y hacer visible nuestro patrimonio cultural.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Importants troballes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Bon dia!

L’excavació arqueològica a la plaça de l’Ermita de la Sang de Castalla ja ha finalitzat (làm. 1) i, a tenor dels resultats apareguts, aquesta nova campanya de treballs a la zona alta de la vila medieval pot qualificar d’excel·lent.

Làmina 1. Vista general de l'excavació // Lámina 1. Vista general de la excavación.
Làmina 1. Vista general de l’excavació // Lámina 1. Vista general de la excavación.

Els treballs desenvolupats han permès confirmar la cronologia de l’ampliació de la primitiva església de Santa Maria (actual Ermita de la Sang), l’any 1436, amb la construcció del tram en el qual es troba la porta. Aquest fet va provocar, al seu torn, un procés de renovació urbanística plasmat en l’ampliació de la plaça mitjançant la construcció de l’actual mirador, en moments similars a l’eixample del temple. I, per això, es va enderrocar l’antiga muralla assentada sobre la roca de la qual s’ha localitzat un tros i el seu recorregut per la plaça (làm. 2). Aquest important element de la vila arrancava d’una porta, de la qual s’han documentat les restes d’una polleguera tallada a la roca i d’un pilar de carreus i guix (làms. 3 i 4), i arribava fins al temple.

Làmina 2. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada (2ª 1/2 del segle XIII)// Lámina 2. Muralla, en primer término, y rampa empedrada.
Làmina 2. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 2. Muralla, en primer término, y rampa empedrada (2ª 1/2 del siglo XIII).
Làmina 3. Pilar de carreus i guix de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 3. Pilar de sillares y yeso de la puerta antigua (2ª del siglo XIII).
Làmina 3. Pilar de carreus i guix de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 3. Pilar de sillares y yeso de la puerta antigua (2ª 1/2 del siglo XIII).
Làmina 4. Polleguera de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 4. Quicio de la puerta antigua (2ª 1/2 del siglo XIII).
Làmina 4. Polleguera de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 4. Quicio de la puerta antigua (2ª 1/2 del siglo XIII).

D’altra banda, la porta, també arrasada per ampliar la plaça, era l’accés a la vila. Per arribar-hi calia salvar una rampa empedrada amb graons, en forma de colze, de la qual també s’ha registrat un petit tram (vore làm. 2). El tros muralla, la rampa i la porta, sense descartar una antiguitat major, poden situar-se en la 2ª ½ del segle XIII, després de l’arribada dels cristians a Castalla l’any 1244. Finalment, la renovació culminaria amb la construcció de les actuals rampa i porta d’accés, també, al segle XV. En aquesta porta també s’ha localitzat la seua polleguera (làm. 5).

Làmina 5. Polleguera de la porta actual (segle XV) // Lámina 5. Quicio de la puerta actual (siglo XV).
Làmina 5. Polleguera de la porta actual (segle XV) // Lámina 5. Quicio de la puerta actual (siglo XV).

A més de les restes constructius, totalment inèdits i dels quals no es tenia cap tipus de referència, s’han documentat restes ceràmiques des de la prehistòria fins a l’edat mitjana, fonamentalment. El seu estudi serà clau per conèixer, millor, les comunitats humanes que van habitar l’actual Castalla.
D’altra banda, la intenció era mostrar les restes de la porta antiga col·locant un vidre que permetés la seva contemplació –la profunditat del tram de muralla i de part de la rampa excavada fa inviable aquesta operació–. No obstant això, la necessitat de col·locar un vidre completament antilliscant –per trobar-se al exterior-–, impedeix executar aquesta actuació. Per què? Doncs perquè aquest tipus de vidres són molt opacs, per evitar les caigudes, cosa que dificulta observar els elements. Per això, no té sentit invertir recursos si el resultat no serà bo. A més, en trobar-se el camí d’ingrés o sortida a la plaça tampoc és possible deixar les restes al descobert doncs complicaria, per exemple, l’entrada i sortida de les persones durant els actes festius que tenen com a epicentre l’Ermita de la Sang.

Així doncs, s’ha optat per protegir-los amb una malla especial i cobrir-los amb terra –perquè no resulten danyats pels treballs de repavimentació–, a l’espera que en el futur puguen mostrar-se. I, fins i tot, puga excavar, completament, la rampa d’accés. Sí seran visibles, en canvi, el pilar localitzat i les lloses de pedra esmentades en un post anterior (més informació ací). Aquestes es pujaran fins el nivell del sòl actual perquè puguen ser contemplades.

Tanmateix, aquesta dificultat no implica que les restes quedin en l’oblit. Al contrari. La informació generada en el transcurs de la intervenció arqueològica, servirà per donar a conèixer les troballes en la propera jornada de portes obertes. A més, l’any que s’instal·laran panells explicatius que permetran, de manera senzilla, conèixer l’evolució de la plaça des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. En aquest punt jugarà un important paper la nova incorporació a l’equip humà que treballa en la recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací). Es tracta del Dr. Josep Torró i Abad (més informació ací). Professor titular d’història medieval a la Universitat de València. Ell s’encarregarà de l’estudi de Castalla després de l’arribada i colonització d’aquestes terres, pels cristians, entre 1244 i part del segle XIV.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Importantes hallazgos en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

¡Buenos días!

La excavación arqueológica en la Plaza de la Ermita de la Sang de Castalla ya ha finalizado (ver lám. 1) y, a tenor de los resultados aparecidos, esta nueva campaña de trabajos en la zona alta de la villa medieval puede calificarse de excelente.

Los trabajos desarrollados han permitido confirmar la cronología de la ampliación de la primitiva iglesia de Santa Maria (actual Ermita de la Sang), en el año 1436, con la construcción del tramo en el que se encuentra la puerta. Este hecho provocó, a su vez, un proceso de renovación urbanística plasmado en la ampliación de la plaza mediante la construcción del actual mirador, en momentos similares al ensanche del templo. Y, para ello, se derrumbó la antigua muralla asentada sobre la roca de la que se ha localizado un trecho y su recorrido por la plaza (ver lám. 2). Este importante elemento de la villa arrancaba de una puerta, de la que se han documentado los restos de un quicio tallado en la roca y de un pilar de sillería y yeso (ver láms. 3 y 4), y llegaba hasta el templo.

Por otro lado, la puerta, también arrasada para ampliar la plaza, era el acceso a la villa. Para llegar hasta ella había que salvar una rampa empedrada con escalones, en forma de codo, de la que también se ha registrado un pequeño tramo (ver lám. 2). Tanto el trecho muralla, como la rampa y la puerta, sin descartar una antigüedad mayor, pueden situarse en la 2ª ½ del siglo XIII, tras la llegada de los cristianos a Castalla en el año 1244. Finalmente, la renovación culminaría con la construcción de las actuales rampa y puerta de acceso, también, en el siglo XV. En esta puerta también se ha localizado su quicio (ver lám. 5).

Además de los restos constructivos, totalmente inéditos y de los que no se tenía ningún tipo de referencia, se han documentado restos cerámicos desde la Prehistoria hasta la Edad Media, fundamentalmente. Su estudio será clave para conocer, mejor, las comunidades humanas que habitaron la actual Castalla.

 

Por otro lado, la intención era mostrar los restos de la puerta antigua colocando un cristal que permitiese su contemplación –la profundidad del tramo de muralla y de parte de la rampa excavada hace inviable esta operación–. No obstante, la necesidad de colocar un cristal completamente antideslizante –por encontrarse al exterior–, impide ejecutar esta actuación. ¿Por qué? Pues porque este tipo de cristales son muy opacos, para evitar las caídas, cosa que dificulta observar los elementos. Por ello, no tiene sentido invertir recursos si el resultado no va a ser bueno. Además, al encontrarse en el camino de ingreso o salida a la plaza tampoco es posible dejar los restos al descubierto pues complicaría, por ejemplo, la entrada y salida de las personas durante los actos festivos que tienen como epicentro la Ermita de la Sang.

 

Así pues, se ha optado por protegerlos con una malla especial y cubrirlos con tierra –para que no resulten dañados por los trabajos de repavimentación–, a la espera que en el futuro puedan mostrarse. E, incluso, pueda excavarse, completamente, la rampa de acceso. Sí serán visibles, en cambio, el pilar localizado y las losas de piedra mencionadas en un post anterior (más información aquí). Éstas se levantarán hasta el nivel del suelo actual para que puedan ser contempladas.

 

No obstante, esta dificultad no implica que los restos queden en el olvido. Al contrario. La información generada en el transcurso de la intervención arqueológica, servirá para dar a conocer los hallazgos en la próxima jornada de puertas abiertas. Además, el próximo año se instalarán paneles explicativos que permitirán, de manera sencilla, conocer la evolución de la plaza desde la Edad Media hasta la actualidad. En este punto jugará un importante papel la nueva incorporación al equipo humano que trabaja en la recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí). Se trata del Dr. Josep Torró i Abad (más información aquí). Profesor titular de Historia Medieval en la Universitat de València. Él se encargará del estudio de Castalla tras la llegada y colonización de estas tierras, por los cristianos, entre 1244 y parte del siglo XIV.

 

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Ja han començat les actuacions patrimonials a la plaça de l’Ermita de la Sang i al Castell de Castalla

Bon dia!

Com es publicar en el post previ a les vacances, l’Agència Valenciana de Turisme va concedir dos subvencions per al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací).

La primera d’elles és per a iniciar la museïtzació de la fortificació, en concret el cos de guàrdia del Palau (làm. 1), pedra angular del futur Museu d’Història i les Cultures de la Foia de Castalla. En aquest espai s’instal·larà un equipament audiovisual i gràfic que servirà de presentació del conjunt patrimonial i el castell, i d’explicació del cos de guàrdia. Ara mateix, sota la supervisió dels directors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací), es treballa en la redacció dels continguts, en el disseny dels elements gràfics i en la realització de l’audiovisual (làm. 2).

Làmina 1. Cos de guàrdia del Palau // Lámina 1. Cuerpo de guardia del Palau.
Làmina 1. Cos de guàrdia del Palau // Lámina 1. Cuerpo de guardia del Palau.
Làmina 2. Visita tècnica al Palau // Visita técnica al Palau.
Làmina 2. Visita tècnica al Palau // Visita técnica al Palau.

Quan es trobe finalitzat, aquesta intervenció suposarà una millora qualitativa del Castell de Castalla, perquè són poques les fortificacions provincials museïtzades, ja siga de manera parcial i/o total.

D’altra banda, a la plaça de l’Ermita de la Sang, després de picar i retirar el paviment actual el passat dimecres van començar els 3 sondejos arqueològics. Encara que els treballs es troben en fase inicial, ja s’han localitzat interessants elements com les lloses de pedra situades en un dels extrems de l’antiga plaça de la vila, el paviment de terra compactada amb calç i el sistema d’evacuació de les aigües pluvials (láms. 3-5). En el cas de les lloses, aquestes s’integraran en la reforma de la plaça per a que es puguen contemplar i entendre el seu paper dins de la dinàmica històrica de l’espai.

Làmina 3. Retirada d'enderrocs després de picar el paviment contemporani de la plaça de l'Ermita // Lámina 2. Retirada de escombros tras picar el pavimento contemporáneo de la plaza de la Ermita.
Làmina 3. Retirada d’enderrocs després de picar el paviment contemporani de la plaça de l’Ermita // Lámina 2. Retirada de escombros tras picar el pavimento contemporáneo de la plaza de la Ermita.
Làmina 4. Realització de sondejos arqueològics // Lámina 4. Realización de sondeos arqueológicos.
Làmina 4. Realització de sondejos arqueològics // Lámina 4. Realización de sondeos arqueológicos.
Làmina 5. Vista de les lloses de pedra // Lámina 5. Vista de las losas de piedra.
Làmina 5. Vista de les lloses de pedra // Lámina 5. Vista de las losas de piedra.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Ya han empezado las actuaciones patrimoniales en la plaza de la Ermita de la Sang y el Castell de Castalla

¡Buenos días!

Como se publicó en el post previo a las vacaciones, la Agencia Valenciana de Turismo concedió dos subvenciones para el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí).

La primera de ellas es para iniciar la musealización de la fortificación, en concreto el cuerpo de guardia del Palacio (ver lám. 1), piedra angular del futuro Museo de Historia y las Culturas de la Foia de Castalla. En este espacio se instalará un equipamiento audiovisual y gráfico que servirá de presentación del conjunto patrimonial y el castillo, y de explicación del cuerpo de guardia. Ahora mismo, bajo la supervisión de los directores del Proyecto de recuperación social del Conjunto Patrimonial del Conjunto Patrimonial del Castillo de Castalla (más información aquí), se trabaja en la redacción de los contenidos, en el diseño de los elementos gráficos y en la realización de la audiovisual (ver lám. 2).

Cuando se encuentre finalizado, esta intervención supondrá una mejora cualitativa del Castell de Castalla, porque son pocas las fortificaciones provinciales musealizadas, ya sea de manera parcial y /o total.

Por otra parte, en la plaza de la Ermita de la Sang, después de picar y retirar el pavimento actual el pasado miércoles comenzaron los 3 sondeos arqueológicos. Aunque los trabajos se encuentran en fase inicial, ya se han localizado interesantes elementos como las losas de piedra situadas en uno de los extremos de la antigua plaza de la villa, el pavimento de tierra compactada con cal y el sistema de evacuación de las aguas pluviales (ver láms. 3-5). En el caso de las losas, estas se integrarán en la reforma de la plaza para que se puedan contemplar y entender su papel dentro de la dinámica histórica de la plaza.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.