Presentació

Fogueres de Sant Francesc (2005). Foguera del número 40 del carrer Juan XXIII // Hogueras de Sant Francesc (2005). Hoguera del número 40 de la calle Juan XXIII.

“El Patrimoni Cultural d’un poble comprèn les obres dels seus artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, així com les creacions anònimes, sorgides de l’ànima popular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat d’aqueix poble; la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d’art i els arxius i biblioteques” (Definició elaborada en la Conferència Mundial de la UNESCO sobre el Patrimoni Cultural, celebrada a Mèxic l’any 1982).

Aquesta definició realitzada per la UNESCO descriu, encertadament, la noció de Patrimoni Cultural. Un patrimoni que és part fonamental de la història de la Humanitat i caracteritza la seua forma de ser.

L’Ajuntament de Castalla, conscient de la importància del patrimoni cultural local, aposta per la seua gestió amb la creació d’un àrea tècnica centrada en el mateix. Aquest servei municipal, dependent de la Regidoria de Patrimoni Cultural, té com objectiu desenvolupar una política de gestió moderna i eficaç, basada en la investigació, conservació i difusió del patrimoni. Política que aposta per la inclusió del patrimoni en la dinàmica cultural, econòmica i social del municipi, i que comprèn, entre unes altres, les següents funcions:

  • Inventariar i catalogar el patrimoni cultural local.
  • Informar, proposar i realitzar les actuacions necessàries per a l’adequada gestió dels béns culturals locals.
  • Informar i assessorar a investigadors, estudiants, institucions, particulars, professionals, o empreses en aspectes relacionats amb el patrimoni cultural local.
  • Establir i fomentar els intercanvis i relacions amb entitats i institucions, públiques i/o privades, relacionades amb el patrimoni cultural.
  • Dissenyar, planificar i coordinar els plans dels serveis externs contractats per al desenvolupament dels projectes d’activitats i serveis culturals

La difusió de la cultura, la història i el patrimoni de Castalla és una de les grans prioritats de la política de gestió de la Regidoria de Patrimoni Cultural i la seua àrea tècnica. En aquest sentit, gràcies a aquest modest blog i a les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i comunicació, podrà conèixer el nostre treball. A més d’aprofundir en la nostra història i en la dels béns que la componen.

Presentación

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (Definición elaborada en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982).

Esta definición realizada por la UNESCO describe, acertadamente, la noción de Patrimonio Cultural. Un patrimonio que es parte fundamental de la historia de la Humanidad y caracteriza su forma de ser.

El Ayuntamiento de Castalla, consciente de la importancia del patrimonio cultural local, apuesta por su gestión con la creación de un área técnica centrada en el mismo. Este servicio municipal, dependiente de la Concejalía de Patrimonio Cultural, tiene como objetivo desarrollar una política de gestión moderna y eficaz, basada en la investigación, conservación y difusión del patrimonio. Política que apuesta por la inclusión del patrimonio en la dinámica cultural, económica y social del municipio, y que comprende, entre otras, las siguientes funciones:

  • Inventariar y catalogar el patrimonio cultural local
  • Informar, proponer y realizar las actuaciones necesarias para la adecuada gestión de los bienes culturales locales
  • Informar y asesorar a investigadores, estudiantes, instituciones, particulares, profesionales, o empresas en aspectos relacionados con el patrimonio cultural local
  • Establecer y fomentar los intercambios y relaciones con entidades e instituciones, públicas y/o privadas, relacionadas con el patrimonio cultural
  • Diseñar, planificar y coordinar los planes de los servicios externos contratados para el desarrollo de los proyectos de actividades y servicios culturales

La difusión de la cultura, la historia y el patrimonio de Castalla es una de las grandes prioridades de la política de gestión de la Concejalía de Patrimonio Cultural y su área técnica. En este sentido, gracias a este modesto blog y a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, podrá conocer  nuestro trabajo. Además de profundizar en nuestra historia y en la de los bienes que la componen.