Col•laboració amb l’associació Despertar i protecció de la tècnica constructiva tradicional de la pedra seca a la Comunitat Valenciana

Bon dia!

El passat 23 de juny es va iniciar la col·laboració entre el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla i l’Asociación Despertar. Aquesta es va plasmar en la realització d’una xarrada sobre el castell i la vila de Castalla als membres de l’esmentada associació (làms. 1-3).

01

02

Làmines 1-3. Xarrada a la seu de l'Asociación Despertar // Láminas 1-3. Charla en la sede de la Asociación Despertar. Font / Fuente: Asociación Despertar.
Làmines 1-3. Xarrada a la seu de l’Asociación Despertar // Láminas 1-3. Charla en la sede de la Asociación Despertar. Font / Fuente: Asociación Despertar.

En la mateixa se’ls va explicar l’origen i la història de Castalla i el seu castell, així com els elements de la vila medieval que, actualment, es troben al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Va ser una experiència fantàstica que es va complementar amb una visita als llocs d’interès de la mà dels companys de l’Oficina de Turisme. Aprofitem aquestes línies per a donar-li les gràcies a l’Asociación Despertar per haver-nos donar l’oportunitat d’explicar la història i el patrimoni cultural de Castalla.

D’altra banda, la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valencia, ha iniciat l’expedient per a declarar Bé Immaterial de Rellevància Local la tècnica constructiva de la pedra seca a la Comunitat Valenciana. Com assenyala la seua resolució:

“La tècnica constructiva tradicional de la pedra seca és una tècnica ancestral, una habilitat, un procés basat en l’assaig-error-assaig, fruit d’un bagatge de coneixements, un patrimoni ignorat que la humanitat va dissenyar per a satisfer les seues necessitats bàsiques – refugi, agricultura, maneig dels ramats… consubstancial als nostres paisatges.

Aquesta tècnica de disposar i aparellar la pedra seca, sense cap tipus de morter, argamassa o cap conglomerant, mostra, ben sovint, unes construccions admirables. El resultat d’usar aquesta tècnica és una realitat de construccions extremadament útils i senzilles, econòmiques, integrades en el paisatge i amb predomini de dimensions i volums modestos (…).

És una tècnica constructiva normalment individual, que utilitza pedres de grandària xicoteta, tal com es troben en el seu entorn, i es tallen a vegades lleugerament, per al seu millor encaixament. Utilitza poques ferramentes, algunes per a l’extracció, transport i treball de la pedra, ja que seran la tècnica i l’habilitat de l’home les ferramentes fonamentals. L’origen de la utilització de la pedra com a elements constructius coincideix amb les necessitats de l’home que junt amb la depuració de la tècnica faran que es puguen resoldre tots els problemes i aportar les solucions correctes. L’home ha creat solucions a semblança del que ha vist en la naturalesa, la tecnologia que utilitza és elemental i transmesa per generacions.

Aquest coneixement ha servit i serveix per a resoldre necessitats, així crea nous terrenys cultivables, delimita propietats, refugia les persones i animals davant de les inclemències meteorològiques, tindre aigua, etc. Amb aquesta tècnica i els seus resultats, l’arquitectura de pedra seca, aconsegueix un objectiu important, sobretot a les zones mediterrànies, i és la lluita contra l’erosió, ja que la construcció de ribassos frena l’arrossegament de terra, en paisatges de pendents, amb poca terra i fortes tempestats”  (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Resolució de 27 de juny de 2016, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni).

La riquesa patrimonial de Castalla també compta amb interessants mostres d’aquest tipus d’arquitectura (làms. 4 i 5). En aquest sentit, podem estar d’enhorabona perquè prompte comptarem amb un nou bé cultural protegit.

Làmina 4. Mas de Litero // Lámin 4. Masía de Litero.
Làmina 4. Terrasses de cultiu del mas de Litero, amb els marges de pedra en sec, pràcticament, desapareguts // Lámina 4. Terrazas de cultivo de la masía de Litero, con las terrazas de piedra en seco, prácticamente, desaparecidas.

 

Làmina 5. Marge de pedra en sec del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla // Lámina 5. Margen de piedra en seco del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.
Làmina 5. Marge de pedra en sec del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla // Lámina 5. Margen de piedra en seco del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Colaboración con la asociación Despertar y protección de la técnica constructiva tradicional de la piedra seca en la Comunidad Valenciana

 

¡Buenos días!

El pasado 23 de junio se inició la colaboración entre el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla y la Asociación Despertar. Ésta se plasmó en la realización de una charla sobre el castillo y la villa de Castalla a los miembros de dicha asociación (ver láms. 1-3).

En la misma se les explicó el origen y la historia de Castalla y su castillo, así como los elementos de la villa medieval que, actualmente, se encuentran en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Fue una experiencia fantástica que se complementó con una visita a los lugares de interés de la mano de los compañeros de la Oficina de Turismo. Aprovechamos estas líneas para darle las gracias a la Asociación Despertar por habernos dar la oportunidad de explicar la historia y el patrimonio cultural de Castalla.

Por otra parte, la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valencia, ha iniciado el expediente para declarar Bien Inmaterial de Relevancia Local la técnica constructiva de la piedra seca en la Comunidad Valenciana. Como señala su resolución:

“La técnica constructiva tradicional de la piedra en seco es una técnica ancestral, una habilidad, un proceso basado en el ensayo-error-ensayo, fruto de un bagaje de conocimientos, un patrimonio ignorado que la humanidad diseñó para satisfacer sus necesidades básicas – refugio, agricultura, manejo de los rebaños… consustancial a nuestros paisajes.

Esta técnica de disponer y aparejar la piedra en seco, sin ningún tipo de mortero, argamasa o conglomerante alguno, muestra, con frecuencia, unas construcciones admirables. El resultado de usar esta técnica es una realidad de construcciones extremadamente útiles y sencillas, económicas, integradas en el paisaje y con predominio de dimensiones y volúmenes modestos (…).

Es una técnica constructiva normalmente individual, que utiliza piedras de tamaño pequeño, tal y como se encuentran en su entorno, siendo talladas a veces ligeramente, para su mejor encaje. Utiliza pocas herramientas, algunas para la extracción, transporte y trabajo de la piedra, ya que serán la técnica y la habilidad del hombre las herramientas fundamentales. El origen de la utilización de la piedra como elementos constructivos coincide con las necesidades del hombre que junto con la depuración de la técnica harán que se puedan ir resolviendo todos los problemas y aportando las soluciones correctas. El hombre ha creado soluciones a semejanza de lo que ha visto en la naturaleza, la tecnología que utiliza es elemental y transmitida por generaciones.

Este conocimiento ha servido y sirve para resolver necesidades, así crea nuevos terrenos cultivables, delimita propiedades, refugia a las personas y animales ante las inclemencias meteorológicas, tener agua, etc. Con esta técnica y sus resultados, la arquitectura de piedra en seco, logra un objetivo importante, sobre todo en las zonas mediterráneas, y es la lucha contra la erosión, ya que la construcción de ribazos frena el arrastre de tierra, en paisajes de pendientes, con poca tierra y fuertes tormentas”  (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio).

La riqueza patrimonial de Castalla también cuenta con interesantes muestras de este tipo de arquitectura (ver láms. 4 y 5). En este sentido, podemos estar de enhorabuena porque pronto contaremos con un nuevo bien cultural protegido.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s